Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Visos projekto veiklos yra suplanuotos atsižvelgiant į 2016 m. vykdytą Žaliakalnio seniūnijos gyventojų apklausos ataskaitos rezultatus, kur nurodoma, kad „socialinę atskirtį patiriantiems asmenims būtų svarbu tarpininkavimas, surandant pavaduojančius prižiūrėtojus, socializacijos ir asmeninės higienos paslaugos prižiūrimiems asmenims, informavimas apie socialines paslaugas“, o „praktika įmonėse, įstaigose, į(si)traukimas į savanorišką ir bendruomeninę veiklą, geresnis tarpininkavimas įdarbinant, geresnis informavimas galėtų žymiai paskatinti ekonomiškai neaktyvų darbingo amžiaus asmenį pradėti dirbti“. Projekto veiklų eigoje bus teikiamos socialinės pagalbos ir ugdymo darbo vietoje suteikiant reikalingus socialinius ir kt. Įgūdžius paslaugos soc.atskirtį patiriantiems neaktyviems 40-64 m. amžiaus asmenims, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenę, lygiagrečiai ruošiant vietos bendruomenės atstovus (paruošiami savanoriai), verslo ir valdžios institucijas (atliekama praktika, skleidžiama informacija). Į projekto veiklas bus įtraukiami Žaliakalnio teritorijoje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys neaktyvūs asmenys, kurie, po dalyvavimo projekto veiklose pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins, savanoriaus, dalyvaus viešajame gyvenime). Projekto veiklomis numatoma vykdyti neaktyvių gyventojų neformalų švietimą, suteikti praktinius įgūdžius ugdant darbo vietoje ir skatinant įsitraukti į savanorystės veiklas. Projekte paslaugas teiks kvalifikuoti darbuotojai bei specialiai apmokyti savanoriai. Projekto įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai:

Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta”

Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra”

Projektas „Žaliakalnis – gera vieta dirbti”