Projektas buvo sukurtas atsižvelgiant į ilgametę Kauno miesto neįgaliųjų draugijos (toliau – Draugijos) darbo patirtį su negalią turinčiais asmenimis. Buvo stebima, kad vis daugiau negalią turinčių žmonių, kurie kreipiasi dėl užimtumo stokos ar kitų problemų – vyresnio amžiaus, bet dar darbingi. Tai jau parodė, kad vyresnio amžiaus žmonėms, o ypač tiems, kurie turi daugiau apribojimų dėl savo negalios trūksta paslaugų, kurių rezultate jie taptų aktyvesni.
Dėl šio projekto sprendimą priėmė visa Draugijos darbo komanda bei nariai, kurie lankosi draugijoje ir dalyvauja įvairiose veiklose. Taip pat, atsižvelgiama į statistinius duomenis – 2018 m. duomenimis, Kaune buvo daugiau nei 5000 negalią turinčių asmenų. Žvelgiant į darbingo amžiaus žmones ir jų negalią – Kauno regione tokių asmenų buvo daugiau nei 2000. Visi šie skaičiai rodo, kad negalią turintys darbingo amžiaus žmonės – nėra menka dalis visuomenės. Jie ypatingai jautri socialinė grupė, kuriai reikalinga pagalba sugrįžti į darbo rinką, tapti aktyvesniais piliečiais ir skatinti jų dalyvavimą veiklose. Pastebėję, kad ne maža dalis lieka pasyvioje pozicijoje, priėmėme sprendimą juos įgalinti veikti. Tam pasitelksime specialistų komandą: socialinį darbuotoją, psichologą, tarpininką, vyks neformalusis švietimas, bei savanorystės organizavimas.
Į projektą bus įtraukiama 40 neaktyvių, vyresnio amžiaus (54+), negalią turinčių žmonių, iš kurių 30 proc. pagerės situacija darbo rinkoje po projekto veiklų. Projekto dalyviai įgis jiems reikalingus profesinius įgūdžius. Planuojama, kad savanorystės veiklos kryptys bus pasirenkamos atsižvelgiant į savanorių poreikius, lūkesčius, bei projekto įgyvendinančio personalo pastebėjimus apie konkretų dalyvį. Bus siūlomos trys savanoriškos veiklos kryptys: vaikų priežiūra ir užimtumas, neformalus švietimas bei bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikmas ir neįgaliųjų sportinė veikla. Tikimasi, kad projekto metu per savanorišką veiklą projekto dalyviai mokymų metu gavus reikalingų žinių ugdys profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius per savanorišką veiklą, gerins savo komunikacijos gebėjimus bei stiprins atsakomybės jausmą. Esant specifiniam savanorystės poreikiui, bus stengiamasi sudaryti tinkamas sąlygas: pvz. naudojimosi kompiuteriu įgūdžių gerinimas atstovaujant įstaigą socialiniuose tinkluose, tuo pačiu ir liekamosios vertės kūrimas; organizacijos matomumo ir informacijos sklaidos gerinimas. Esant poreikiui projekto dalyviai bus įtraukiami į įstaigose jau vykstančias veiklas, pvz. bus suteikiama galimybė savanoriauti organizuojant renginius, išvykas, ekskursijas ar asistuoti lektoriams. Tokiomis veiklomis bus stiprinami asmenų jau turimi įgūdžiai, padedama suprasti kokio pobūdžio darbas jiems yra tinkamas ir kaip įgyti įgūdžiai jam padės įsitvirtinti darbo rinkoje po savanorystės. Savanoriams bus išduodami dokumentai patvirtinantys jo atliktą savanorišką veiklą, jos trukmę bei įgytas ar tobulintas kompetencijas ir įgūdžius.
Projekto veiklos bus įgyvendinamos pagal Aprašo 10.2.1.3 papunktį – „Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla”.

Projekto įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai:

Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“

Pradedamas įgyvendinti projektas „Antra jaunystė”